گردنبند های ظریف

گردنبندهایی هستند که سنگ های طبیعی کمتری در آن ها بکار رفته و تنوع المان های سبک، رنگی و زنجیر ظرافت خاصی به آن ها بخشیده است .

 

.