گردنبندهای پرکار

گردنبندهایی از سنگ های طبیعی و المان های متعددی هستند که به نوعی تاثیر و جذابیت کار با رنگ، تراش و تعدد سنگ ها و المان های تزیینی منحصر به فرد مشخص میشود.

.